Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ORAZ ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

w ramach sklepu internetowego excellence-cannabis.com

§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym excellence-cannabis.com
 2. Sprzedawca – EXCELLENCE CANNABIS Spółka Akcyjna z siedzibą Łodzi, Drewnowska 77/A.3.07 91-008 Łódź
  , Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 90-928 Łodź ul Pomorska 37, numer KRS: 0000908121, NIP: 9542827858, REGON: 389277042.
 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą za zgodą przedstawiciela ustawowego, umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Użytkownik – każdy, pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, w tym zawierający ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto Klienta / Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu internetowego zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła lub innych dostępnych metod logowania. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów i Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 14. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego – Umowa zawarta na odległość.
 18. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): MS IE 11, MS Edge 16, Mozilla Firefox 57, Chrome 63, Opera 49, iOS Safari 11, Android Browser 62, Chrome dla Android 62. Aby utworzyć Konto, dokonać zakupów w Sklepie i zapisać się na newsletter Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
§ 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym lub utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 4 ust. 1  Regulaminu w wybranym przez siebie zakresie.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą może być związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Użytkownik. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

Kontakt ze Sprzedawcą następuje przy użyciu poniżej wskazanych danych adresowych:

 1. Siedziba Sprzedawcy: Łodź
 2. Adres pod którym można składać reklamacje: Drewnowska 77/A.3.07 91-008 Łódź
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@hemptea.fun

Każdy Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  1. umożliwienie utworzenia Konta Klienta;
  2. umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  3. umożliwienie korzystania z usług Koszyka;
  4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego;
  5. Podtrzymanie sesji;
  6. Przechowywanie historii zamówień.
 2. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy.
 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Produktów, powinien on przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi i istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu internetowego;
  4. terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Użytkownika i Sprzedawcę kosztów;
 7. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
  1. pisemnej albo
  2. wiadomości e-mail na adres: kontakt@excellence-cannabis.com.
 8. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za odpowiednim, co najmniej 14–dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych jako: naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Sklepu internetowego. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta Klienta.
§ 5 Reklamacje Usług
 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
 2. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług korzystając w szczególności na piśmie albo drogą mailową na dane wskazane w § 3 Regulaminu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika.
§ 6 Przyjmowanie Zamówień. Zawieranie Umowy Sprzedaży.
 1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie na Produkty może zostać złożone zarówno przez Klienta, który posiada Konto, jak również Klienta, który nie posiada Konta.
 3. Klient składa Zamówienie w następujący sposób:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
  2. Klient w formularzu Zamówienia wskazuje:
   1. zamawiany Produkt i ilość zamawianego Produktu;
   2. adres, na jaki ma być dostarczony Produkt;
   3. adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
   4. sposób dostawy;
   5. sposób płatności.
 4. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 5. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 6. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Produktu/ów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń.
 7. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego i oznacza złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną, na podany w tym celu przez Klienta adres, e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.
 9. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt fiskalnego dowodu zakupu – paragonu lub faktury VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem kontakt@excellence-cannabis.com
     § 7 Zapłata ceny
     1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
     2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
     3. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Zamówienia w zakładce „Koszyk”: https://hemptea.fun/cart/ po dodaniu produktu do koszyka.
     4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili finalizowania transakcji, tj. w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
     5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Wszystkie w/w zmiany nie mają wpływu na Umowy sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian.
     6. Płatności można dokonać poprzez jedną z trzech wybranych przez Klienta form płatności, tj.
      1. przy odbiorze (płatność za pobraniem);
      2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy : BNP Paribas Polska SA 85-16001462-1858208290000001;
      3. kartą kredytową.
     7. Produkty z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.
     8. W przypadku wyboru przez Klienta:
      1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
      2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
     9. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Produkt:
      1. w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, w przypadku zapłaty przelewem elektronicznym, zwykłym przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową;
      2. w przypadku niedokonania zapłaty za Produkt przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.

     Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu w/w terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży w rozumieniu art. 89 k.c.

     § 8 Czas realizacji zamówienia
     1. Czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji, aż do wysłania zamówionych towarów ze Sklepu internetowego . Termin realizacji Zamówienia wynosi:
      1. w odniesieniu do przesyłek, co do których Klient wybrał formę płatności za pobraniem , – 2 dni robocze od momentu przyjęcia zamówienia;
      2. w odniesieniu do przesyłek, co do których Klient wybrał formę płatności przelewowej na konto sklepu lub kartą płatniczą – 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty.
     2. Czas dostawy przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Przy czym, czas dostawy na terytorium Polski wynosi odpowiednio
      1. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze;
      2. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych;
      3. kurier „siódemka”, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze.
     3. Czas dostawy przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Przy czym, czas dostawy na terytorium Unii Europejskiej wynosi odpowiednio:
      1. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych
      2. Kurier EMS POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych
     4. Czas dostawy przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Przy czym, czas dostawy na terytorium poza Unią Europejską wynosi odpowiednio:
      1. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni.
      2. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie.
     § 9 Reklamacje
     1. Produkty będące przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego są nowe.
     2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która stanowi dodatkowe zapewnienie, co do jakości rzeczy sprzedanej udzielane przez producenta i stanowi alternatywny do rękojmi sposób dochodzenia roszczeń w przypadku wystąpienia wady Produktu. W przypadku Produktów objętych gwarancją, szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady postępowania reklamacyjnego są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
     3. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
     4. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji (jeżeli została udzielona) albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
     5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 3 niniejszego Regulaminu adres Sprzedawcy.
     6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
     7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego zgłoszonego w ramach rękojmi niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
     8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany w § 3. Do odsyłanego Produktu należy załączyć dowód zakupu.
     9. W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
     § 10 Prawo odstąpienia od umowy
     1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
     2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
     3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
     4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
     5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
     6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy -dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu.
     7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
     8. Skutki odstąpienia od Umowy:
      1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
      2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
      3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
      4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
      6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
      7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
     9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w   odniesieniu do Umowy:
      1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
      2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
      3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
     § 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
     1. Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
     2. Konsument może:
      1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
      2. skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
      3. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
     3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
      1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
      2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
     § 12 Dane osobowe
     1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
     2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
     3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do administratora strony.